Tiếng việt trong C (16bit)

Hì, cuối cùng cũng tìm ra. Sau nhiều tháng tìm kiếm, hỏi thầy và bạn bè mình cũng đã tìm ra cái mình cần đó là “Hiển thị tiếng việt trong C”. Cảm ơn admin chauBL của diễn đàn aiti-aptech.com.vn đã share bài viết rất bổ ích. Các bước hiện cũng đơn giản

Tạo thư viện FONTVN.H chép vào thư mục INCLUDESFONTVN.H

Thông tin:

Kí tự trong bộ thư viện này tương thích với TCVN3(ABC). Điều này có nghĩa, khi soạn thảo mã nguồn, bạn hãy config trình editor sử dụng font .vntime hoặc .vnarial … tiếp đó hãy định cấu hình bộ gõ (Unikey) là TCVN3(ABC), rồi sử dụng để viết tiếng việt ra trong những hàm kết xuất dữ liệu ra màn hình của C. (nên dùng Notepad++ hoặc Notepad vì các editor trong IDE của TC3.0 không hỗ trợ việc soạn thảo mã tiếng Việt).

Hướng dẫn sử dụng thư viện này:

  1. Khi biên dịch, yêu cầu trình biên dịch cần hỗ trợ Assembly (mặc định hỗ trợ đó).
  2. Trình biên dịch tương thích cho module này là trình biên dịch ứng dụng 16bit ví dụ TC3.0
  3. Module trong file này được viết bằng hợp ngữ 16bit, bạn không thể dùng các trình biên dịch C 32 bit được.
  4. Copy tệp này vào thư mục INCLUDES của thư mục chứa bộ Dịch C/C++.
  5. Hãy sử dụng hệ thống soạn thảo mã lệnh khác. Ví dụ Notepad++, Notepad; sử dụng font .VnTime , Unikey để soạn thảo tiếng Việt.
  6. Khi viết chương trình hãy thực hiện: include <FONTVN.H>;
  7. Trong hàm main(), trước mọi các thao tác hiển thị, hãy gọi hàm changeFont();
  8. Bây giờ bạn có thể viết tiếng Việt ra màn hình trong những hàm kết xuất dữ liệu ra màn hình (ví dụ printf(“Chào mừng đến với fly2universe.wordpress.com”)

Việc sử dụng thư viện rất đơn giản, chỉ là include vào rồi thì gọi hàm changeFont() vậy thôi.

Bạn chú ý kĩ cho tôi bước 5, 6, 7 đó là bước soạn thảo !!!

Chú ý thêm: khi gọi hàm này, các kí tự bảng mã ASCII mở rộng đã bị thay đổi. Để thiết lập lại bảng mã ASCII mở rộng mặc định, hãy sử dụng hàm:

textmode(C80); để reset

fly2universe – link to there  Click here

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: