Ứng dụng Android Lời Bài Hát Offline

Nếu bạn là người thích ca hát nhưng ngặt nổi là hay quên lời bài hát. Thì đây là ứng dụng chạy trên nền điện thoại Android mà bạn nên cài đặt để khi cần là đem ra xem.

Link google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadoso.loibaihatImage

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: